top of page

Privacy Policy Bed & Breakfast Het Zonnehuis Boxtel

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door B&B Het Zonnehuis Boxtel , worden verwerkt en voor welke doeleinden dit noodzakelijk is.
Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via info@hetzonnehuisboxtel.nl

Via deze website informeren wij u over onze bed and breakfast en heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen of een reservering te maken. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het zeer belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de privacywetgeving die van toepassing is.

Persoonsgegevens

Voor het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken deze gegevens op grond van een wettelijke plicht en op grond van uw toestemming.

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:

 • Naam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IBAN

 • Allergieën

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens worden door B&B Het Zonnehuis Boxtel uitsluitend verwerkt voor een vooraf gesteld doel. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor ons noodzakelijk om deze doelen te bereiken. Wij verwerken uw gegevens nooit voor andere doeleinden.

De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Het nachtregister (noodzakelijk voor het geval er zich een calamiteit voordoet en voor de toeristenbelasting)

 • Versturen van facturen

 • Retourneren van gevonden voorwerpen

 • Bevestigen reserveringen

 • Juiste service bieden voor mensen met een allergie

 • Bijhouden van een digitaal gastenboek

Wij zijn wettelijk verplicht een nachtregister bij te houden. Hiervoor vragen wij uw naam en woonplaats. Wanneer u deze gegevens niet wenst te verstrekken kunnen wij u helaas geen overnachting bieden in onze bed and breakfast.

Derden

Wij ontvangen en/of delen persoonsgegevens enkel met bevoegde instanties indien wij hiertoe verplicht zijn (politie, belastingdienst.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

wij verwijderen uw gegevens zodra deze niet meer noodzakelijk zijn. 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben. Het bewaren van de gegevens is noodzakelijk wanneer deze nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Wanneer de wet echter een andere verplichte bewaartermijn noemt, zullen uw gegevens worden bewaard zolang de wet dit vordert.

Inzage recht en wijzigen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in te zien, te wijzigen en/of te wissen. U kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Klachtenrecht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u klachten heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Natuurlijk kunt u uw klacht eerst bij ons neerleggen, maar mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u alsnog uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun website.

bottom of page